Projekty a aktivity

Ochrana prírody a krajiny:

podpora členov stráže prírody
terénna práca
čistenie skládok odpadu
výsadba prirodzených druhov rastlín
ochrana záujmov prírody účasťou v správnych konaniach o vplyve na životné prostredie

Ochrana občianskych práv a slobôd:

verejná kontrola podozrivých konaní orgánov verejnej správy

Efektivita styku občana s verejnou mocou:

osveta v oblasti elektronizácie výkonu verejnej moci
bezplatné poradenstvo k jednotlivým elektronickým úkonom

Hmotná pomoc občanom v núdzi:

príprava a organizovanie dobročinných zbierok na konkrétny účel
aktivity na zmiernenie pandémie COVID19 podľa možností jednotlivých členov