Projekty a aktivity

Ochrana prírody a krajiny:

podpora stráže prírody
ochrana záujmov verejnosti účasťou v správnych konaniach
čistenie skládok odpadu
výsadba prirodzených druhov rastlín

Ochrana občianskych práv a slobôd:

verejná kontrola podozrivých konaní orgánov verejnej správy

Efektivita styku občana s verejnou mocou:

osveta v oblasti elektronizácie výkonu verejnej moci
bezplatné poradenstvo k jednotlivým elektronickým úkonom

Hmotná pomoc občanom v núdzi:

príprava a organizovanie dobročinných zbierok na konkrétny účel