Stanovy združenia

Článok 1
Názov a sídlo združenia


1. Názov občianskeho združenia je Ochrana prírody a poriadku.
2. Skratkou názvu občianskeho združenia je OPP, alebo OPAP.
3. Sídlo občianskeho združenia je Mlynské luhy 18316/76a, 821 05 Bratislava – Ružinov.
4. Logo občianskeho združenia je hlava medveďa s národným, prípadne iným obdobným symbolom v oblasti krku, s prekrytým pravým okom páskou s nápisom „naturae, lex et ordo“, lemovaná ratolesťou v hornej časti prepojenou váhami spravodlivosti. Používa sa v spojení s názvom občianskeho združenia, prípadne skratkou názvu, alebo samostatne.Článok 2
Ciele združenia


1. Ciele občianskeho združenia sú:
1.1. ochrana prírody, krajiny a životného prostredia,
1.2. ochrana občianskych práv a slobôd,
1.3. efektivita styku občana s verejnou mocou,
1.4. hmotná pomoc občanom v núdzi
2. Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.
3. Občianske združenie napĺňa ciele najmä cez tieto činnosti:
3.1. vzdelávacie a podporné aktivity, organizovanie tematických podujatí,
3.2. podpora štátnych orgánov SR na základe dohôd s týmito orgánmi, v zmysle osobitných predpisov
3.3. terénna práca a organizovanie terénnej činnosti,
3.4. organizovanie verejných zbierok,
3.5. účasť na správnych konaniach,
3.6. pripomienkovanie legislatívneho procesu,
3.7. ďalšie činnosti v záujme naplnenia cieľov občianskeho združenia.
4. Základnými princípmi občianskeho združenia sú demokracia, spravodlivosť, primeranosť a neutralita.Článok 3
Členstvo


1. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby a aj právnické osoby.
2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
4. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
5. Členstvo vzniká vyjadrením vôle uchádzača o členstvo a súčasne schválením prihlášky člena predsedom občianskeho združenia. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach členského snemu, podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od funkcionárov občianskeho združenia.
7. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím predsedníctva, dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté predsedníctvom alebo predsedom, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov.
8. Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím predsedu o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.
9. Členovia občianskeho združenia preukazujú svoju príslušnosť k občianskemu združeniu členským preukazom. Podrobnosti o forme preukazu určí predseda združenia. Preukaz musí obsahovať na prednej strane najmä názov občianskeho združenia, logo a QR kód umožňujúci online overenie platnosti preukazu, údajov a podobizne držiteľa, na zadnej strane údaje o združení. V členskom preukaze predsedu združenia je uvedená aj jeho funkcia a tento preukaz zároveň slúži na preukazovanie skutočnosti, že je štatutárnym orgánom združenia.
10. Členovia občianskeho združenia môžu na výkon svojej funkcie resp. zastupovanie v orgánoch združenia písomne splnomocniť iného člena občianskeho združenia vrátane predsedu združenia. V tom prípade splnomocnený člen hlasuje spoločne za seba aj zastupujúcich členov, teda hlas tohto člena sa len vynásobí počtom členov, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje. Taktiež sa na účely určenia uznášaniaschopnosti orgánu združenia považujú zastúpení členovia za prítomných, ak je prítomný člen, ktorý je ich v zmysle tohto bodu oprávnený zastupovať.Článok 4
Orgány občianskeho združenia


1. Orgánmi združenia sú: členský snem ako základný orgán združujúci členov, predsedníctvo ako najvyšší riadiaci a kontrolný orgán občianskeho združenia a predseda ako štatutárny orgán občianskeho združenia oprávnený samostatne konať v mene združenia. Predseda občianskeho združenia môže rozhodnúť o vytvorení ďalších pomocných orgánov, ktorým v svojom rozhodnutí o vytvorení aj určí úlohy, spôsob ich ustanovenia a prípadne ďalšie podmienky ich fungovania.
2. Členský snem je tvorený všetkými členmi združenia vrátane predsedu a členov predsedníctva. Členský snem zvoláva predseda občianskeho združenia podľa potreby, najmä pre rozhodovanie o zániku občianskeho združenia, alebo pre poradnú diskusiu o dôležitej otázke fungovania združenia. Ak predseda zvolá členský snem a rozhodne sa dať o dôležitej otázke hlasovať, výsledok hlasovania členského snemu je záväzný pre predsedu aj predsedníctvo združenia. Členský snem je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní predseda a aspoň jedna pätina ostatných členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predsedníctvo.
3. Predsedníctvo je tvorené predsedom a 3 ďalšími členmi predsedníctva. Zvoláva ho predseda občianskeho združenia podľa potreby výkonu jeho zodpovednosti. Je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní predseda a aspoň 1 ďalší člen predsedníctva, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda občianskeho združenia. Členov predsedníctva volí z radov členov občianskeho združenia predseda občianskeho združenia do 30 dní od jeho zvolenia resp. znovuzvolenia do funkcie. Ak v tejto lehote nezvolí všetkých členov predseda sám, zvolá členský snem, ktorý zvolí chýbajúcich členov predsedníctva.
4. Predsedníctvo vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti: volí predsedu občianskeho združenia, schvaľuje akékoľvek zmeny stanov a schvaľuje výšku členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok.
5. Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený predsedníctvom na 5 ročné funkčné obdobie, z radov všetkých členov združenia, ktorí oznámili svoju kandidatúru na funkciu predsedu predsedníctvu najneskôr 30 dní pred koncom aktuálneho funkčného obdobia. Súčasný predseda sa v prípade kandidatúry na funkciu predsedu aj v ďalšom funkčnom období zdrží hlasovania. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia predsedníctva, riadi jeho priebeh a autorizuje jeho rozhodnutia svojim vlastnoručným resp. kvalifikovaným elektronickým podpisom. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí logo alebo pečiatku občianskeho združenia a funkciu. Predseda schvaľuje prijatie nových členov, rozhoduje o bežných záležitostiach združenia a všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia, rozhoduje, či o dôležitej otázke bude hlasovať členský snem, v prípade potreby schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú poverenými členmi občianskeho združenia.
6. Funkcionármi občianskeho združenia sú predseda a členovia predsedníctva. Jednotliví členovia predsedníctva si na ustanovujúcom zasadnutí rozdelia oblasti zodpovednosti, ktoré spoločne s predsedom riadia a za ktoré sa predsedovi zodpovedajú – tajomník združenia zodpovedá najmä za vedenie administratívy združenia a technické a materiálne zabezpečenie bežného chodu združenia, podpredseda pre ochranu prírody vedie agendu ochrany prírody, krajiny a životného prostredia, vzťah s ostatnými organizáciami ochrany prírody; podpredseda pre vedľajšie činnosti vedie agendu ostatných činností, ktoré nie sú v zodpovednosti tajomníka, alebo podpredsedu pre ochranu prírody. Predsedníctvo môže rozhodnúť aj o inom usporiadaní a rozdelení jednotlivých oblastí zodpovednosti kedykoľvek počas funkčného obdobia. Funkčné obdobie členov predsedníctva začína vymenovaním do funkcie a končí skončením funkčného obdobia aktuálneho predsedu združenia. Funkčné obdobie predsedu združenia končí vymenovaním nového predsedu združenia.
7. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
8. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní predsedníctvom musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia predsedníctva menom, priezviskom a dátumom narodenia.
9. Akékoľvek zmeny stanov oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich schválenia.Článok 5
Zásady hospodárenia


1. Občianske združenie nevykonáva podnikateľské aktivity s cieľom vytvárania zisku a hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným len z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane výhradne na financovanie a investície do vlastnej činnosti.
2. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
3. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Občianske združenie vedie účtovníctvo v systéme jednoduchého účtovníctva v zmysle súvisiacich právnych predpisov. Predseda občianskeho združenia môže rozhodnúť o prechode na systém podvojného účtovníctva, ako aj poveriť inú fyzickú alebo právnickú osobu vedením účtovníctva alebo administratívnej agendy združenia.
5. O nakladaní s majetkom občianskeho združenia rozhoduje predseda združenia. Predsedníctvo aj členský snem majú právo vyžadovať od predsedu informácie a podanie vysvetlenia v súvislosti so správou majetku združenia.Článok 6
Záverečné ustanovenia


1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Stanovy boli vyhotovené dňa 30.9.2019 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.
3. Stanovy boli naposledy upravené dňa 19.9.2020.