Výnimka v NPR Súľovské skaly
(OU-ZA-OSZP1-2022/052196/Kub)

Jedná sa o laicky zle pochopiteľnú situáciu, ktorá vyžaduje na pochopenie dostatočné právne znalosti a táto skutočnosť je zneužívaná na dezinformácie.

Dňa 4. novembra 2022 sme sa na základe podnetu od vlastníkov pozemkov v Súľove-Hradnej zapojili do konania o predĺžení výnimky na zakázanú činnosť v NPR Súľovské skaly vedenej Okresným úradom Žilina (OU-ZA-OSZP1-2022/052196/Kub) a požiadali o zaslanie kompletných podkladov.

Dňa 29. novembra 2022 sme obdržali stanovisko ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy, s ktorou sme o veci už komunikovali, ktorá odporučila predĺženie výnimky za stanovených podmienok na vybraných skalných útvaroch a uviedla, že nemá dostatočné údaje o dodržiavaní výnimky. Nakoľko sme boli orgánom vyzvaní o vyjadrenie sa k žiadosti SHS JAMES, požiadali sme o doposlanie zvyšných podkladov, lebo z nekompletných podkladov vyplynulo, že ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy nevykonala miestne zisťovanie a posudzovanie, lebo nemala kapacitné možnosti a spoliehala sa na vyjadrenia žiadateľa. Následne z radov verejnosti prišli fotografie a informácie o tom, že v Čiernom potoku, kde je celoročný zákaz vstupu do NPR Súľovské skaly vznikali a vznikájú ďalšie a ďalšie lezecké steny a vo veci koná Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Dňa 16. decembra 2022 sme po obdržaní podkladov upozornili orgán, že sa odkazuje na ďalšie podklady, ktoré nám však stále nezaslal a pripomenuli sme orgánu ustanovenia zákona, ktoré vyžadujú dodatočné podklady pred rozhodnutím (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a Správneho poriadku) a poukázali na skutočnosti, ktoré boli k dispozícií orgánu ochrany prírody a mali zásadný vplyv na rozhodovanie vo veci a preto nesúhlasíme s vydaním výnimky za podmienok určených v stanovisku ŠOP SR, lebo vo svetle nových skutočností neboli dostatočné. Orgán ochrany prírody tieto skutočnosti neoznámil ŠOP SR, Správe CHKO Strážovské vrchy, aby prehodnotila podmienky, takže tá mala informácie až od nás, no vyjadruje sa len na žiadosť orgánu ochrany prírody. V tejto situácií už muselo byť všetkým účastníkom jasné, že vo veci nestihne byť rozhodnuté včas.

Dňa 2. januára 2023 sme obdržali zvyšné podklady na vyjadrenie, pričom však v zmysle Správneho poriadku existovala zákonná prekážka pokračovať v konaní, ak pôvodné rozhodnutie stratilo platnosť.

Dňa 18. januára 2023 orgán zastavil konanie z úradnej povinnosti (zastaviť mu ho ukladal Správny poriadok).

Žiadateľ požiadal na prelome marca a apríla 2023 o vydanie nového rozhodnutia, ktorým sa majú povoliť výnimky na skalolezeckú činnosť a pohyb mimo vyžnačeného chodníka v NPR Súľovské skaly.

Dňa 3. apríla 2023 sme teda potvrdili účastníctvo v konaní, rovnako ako ďalšie organizácie a poukázali na skutočnosť, že predchádzajúce znenie rozhodnutia nezabránilo porušovaniu zákona (zistené a rozhodované Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Okresným úradom Byťča, strážou prírody atď.) a je potrebné posudzovať výnimku v takom kontexte, aby prípadná výnimka neumožnila v budúcnosti porušovanie zákona a aby do zodpovednosti za dianie v súvislosti s horolezcami bol voči štátnym orgánom zapojený držiteľ výnimky.

Nič viac, nič menej. Samotné konanie o výnimke ešte ani riadne nezačalo a k dnešnému dňu ani ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy ešte nespracovala svoje stanovisko, ktoré bude mať odporúčací charakter pre rozhodnutie vo veci.

Obyvatelia obce Súľov-Hradná poukazujú na problémy s parkovacou politikou, prehustenie územia a toto vedie často k porušovaniu zákona a k negatívnemu vplyvu na celé územie (ako celok, nie len prírodu). Vlastníci pozemkov potrebujú na banálne činnosti na vlastnom pozemku získať súhlas alebo výnimku, pričom na ich pozemkoch im cudzí spolok podniká a vytvára príjem z členských príspevkov na základe výnimky, na ktorú sa ich nikto nepýtal, lebo sa oficiálne povoľovali len tie výnimky, kde sa ich súhlas nevyžadoval.

V prvom rade poukazujeme na skutočnosť, že v súčasnosti platné znenie zákona č. 543/2002 Z. z. vlastne asi ani neumožňuje vydať rozhodnutie tak, ako bolo vydané v minulosti a je potrebné zohľadniť súčasný právny stav. Argumentácia, že v iných konaniach to problém nebol, len v tomto, je krátkozraká, lebo nezákonné rozhodnutia môžu byť z iniciatívy štátnej moci kedykoľvek zrušené a teda lezci sú v právnej neistote, ak disponujú rozhodnutím, ktoré odporuje zákonu, ktorý má prednosť.

Taktiež medzičasom boli vyhlásené územia, ktoré sú súčasťou Európskej siete chránených území Natura 2000, v ktorých sa akákoľvek činnosť posudzuje podľa osobitných ustanovení zákona.

Po komunikácií so ŠOP SR, Správou CHKO Strážovské vrchy sme navrhli také podmienky, ktoré by odstránili dovtedajšie nedostatky a boli súladné so zákonom (na ilustráciu nikdy nebolo dovolené poškodiť ani len 1 rastlinu na skalnom útvare, no logicky k takému poškodeniu dochádza a je potrebné ho upraviť v rozhodnutí, inak budú osoby za takúto činnosť postihované, taktiež pri osádzaní istiacich prvkov toto nebolo povolené a kedykoľvek mohlo byť nariadené ich odstránenie, nikdy nebola udelenáí výnimka na aplikáciu chemickej malty alebo magnézia, opäť praktická a logická záležitosť, ktorá sa však vykonávala v rozpore so zákonom, lebo sa na ňu v rozhodnutí nemyslelo).

Netajili sme sa výhradou, že žiadateľ mal dlhoročne platnú výnimku, pričom sám sa nezaoberal tým, že činnosťou môže porušovať zákon, lebo je zlá a nedostatočná na ním vykonávané aktivity. Nie je možné očakávať, že štátne orgány pri kontrolnej činnosti budú "prihliadať" na nedokonalosti rozhodnutia, keďže bolo v záujme žiadateľa, aby bolo kompletné a súladné so zákonom. Na tento účel mal právo sa voči nemu odvolať a podobne. Navrhovali sme namiesto povolenia výnimky jednej súkromnej právnickej osobe, aby boli po posúdení vplyvov určené miesta, kde je skalolezecká činnosť všeobecne dovolená verejnosti za určených podmienok, keďže v minulosti sa aj tak nestalo, že by žiadateľ prevzal zodpovednosť za konanie osôb, ktoré bolo v rozpore so zákonom. Teda pre štát a ochranu prírody nemá žiaden zmysel, aby podporoval súkromnú právnickú osobu, aby mala exkluzívnu výnimku a vyberala za členstvo poplatok.

Žiadateľ po skončení platnosti výnimky nebol viazaný upozorniť svojich členov na zmenu podmienok a evidentne tak ani neurobil, lebo nemusel! Následne pri každoročne plánovaných kontrolách bolo zistené popri iných porušeniach zákona strážou prírody aj inými orgánmi aj vykonávanie skalolezeckej činnosti v NPR Súľovské skaly. Podľa informácií od ŠOP SR tvorila lezecká činnosť menej ako pätinu zistených porušení, pričom v daných prípadoch sa jednalo o lezenie na nepovolených lezeckých stenách, alebo lezenie na stenách, ktoré aj v minulosti boli časovo vymedzené. V prípade, kedy sa jednalo o osoby, ktoré liezli na mietach, kde by teoreticky po predĺžení zlého rozhodnutia toto platilo v rovnakom znení naďalej, by sa osoby dopustili protiprávneho konania pravdepodobne taktiež, nakoľko tieto sa ani nepreukazovali členským preukazom SHS JAMES a boli si svojho porušenia na mieste vedomí. Taktiež informácie, že pokuty ukladali členovia nášho združenia, neboli správne, i keď združujeme aj zamestnancov orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody, a aj keby to bol taký prípad, nešlo by o konflikt záujmov, keďže nezastupujeme svoje súkromné záujmy, ale vystupujeme na základe zákona č. 543/2002 Z.z. na ochranu záujmov ochrany prírody a stráž prírody alebo zamestnanci ochrany prírody sú viazaní osobitnými predpismi upravujúcimi ich postupy, nejde o ich svojvôľu. Primitívne vyjadrenia, ako sa členovia nášho združenia radi oblečú do taktických viest a s putami a zbraňami pokutujú "slušných ľudí" sú prejavom absencie právneho povedomia. Rozsah donucovacích prostriedkov a nosenie zbrane je upravené pre členov stráže prírody aj priamo v zákone a nemôže byť závislé na módnych preferenciách neznalých občanov, nakoľko z úloh stráže prírody vyplývajú úlohy, ktoré sú spojené aj s prekonaním odporu páchateľa alebo uplatnenia foriem štátneho donútenia, ak je ohrozovaný záujem chránený zákonom v závislosti od konkrétnej služby. Členstvo v združení teda nemá vplyv na prevedenie rovnošaty ani na rozsah vybavenia člena stráže prírody stanovenými prostriedkami a nelíši sa od členov združených v iných organizáciách zastupujúcich taktiež aj záujmy stráže prírody. Rovnako sú združované aj iné bezpečnostné zbory v mimovládnych organizáciách (policajti, hasiči ..) na podporu záujmov svojho povolania.

Naše združenie bolo založené s úmyslom podporiť ochranu prírody a postupne sa rozrastalo do súčasnej podoby. Nevytvára zisk a nepodniká v žiadnej oblasti, funguje na princípe dobrovoľnej iniciatívy a možností jeho členov a nevyberá ani členské príspevky. Predstavuje nástroj, akým sa dokážu osoby, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane prírody, pracujú v ochrane prírody a vnímajú nedostatky súčasného systému, dokážu zapojiť do spoločenských tém prostredníctvom uplatňovania svojho práva na združovanie a bez potreby vystupovať pod vlastným menom, keďže nezriedka sú pri svojej činnosti aj mimo združenie terčom rôznych útokov a ohovárania.

Ohradzujeme sa voči útokom a slovným urážkam a vyhrážkam za uplatňovanie základného práva odbornej verejnosti na účasti v konaní, kde sú dotknuté záujmy ochrany a prírody, nakoľko sme postupovali konštruktívne, komunikovali so ŠOP SR, Správou CHKO Strážovské vrchy a zo strany žiadateľa nedošlo ani k pokusu o žiadnu diskusiu a vzájomné pochopenie, ale o vytváranie ilúzie, že sme zablokovali konanie.

Bohužiaľ, aj samotný zákon č. 543/2002 Z. z. prenáša na žiadateľa zodpovednosť podať žiadosť "v dostatočnom predstihu" a z toho istého ustanovenia je zrejmé, že verejný záujem budú zastupovať aj mimovládne organizácie, teda naozaj nejde o formálnu žiadosť, ako bol možno žiadateľ doposiaľ navyknutý.

Lezcom, ktorí nás slušne oslovili so žiadosťou o nejaké vysvetlenie zámerov, sme sa pokúsili odpovedať v kontexte dôležitosti daného územia z pohľadu ochrany prírody, nie z pohľadu zákonov, no aj tieto slová boli následne poprekrúcané. Opakovane sú opomínané vyjadrenia o našich cieľoch, lebo individuálni lezci sa cítia podvedení a sú im podsúvané informácie tak, aby vrhali zlé svetlo len jedným smerom. Pri bezohľadných lezcoch je táto taktika účinná a ostatní sluční lezcu sú strhnutí davom a emóciou, pretože ich nezaujímajú okolnosti a pohnútky, ale skutočnosť, že liezť nemôžu a že platia zákony a zároveň, že za protiprávne konanie sú postihovaní, čo by malo byť úplne prirodzené.

Nakoľko odmietame byť označovaní za príčinu neplatnosti výnimky v NPR Súľovské skaly, odovzdali sme posúdenie zákonnosti rozhodnutí o udelení výnimky v 5. stupni ochrany prírody pod týmto tlakom Generálnej prokuratúre SR, aby tá prevzala dohľad nad zákonnosťou postupu orgánu ochrany prírody, ktorý sme v konaní namietali v záujme včasného rozhodnutia, ktoré bude zákonné a v princípe sme hájili záujmy aj samotných individuálnych lezcov, ktorí sa spoliehajú, že nákup členskej karty stačí na to, aby sa vyhli problémom a že ich spolok zabezpečil, že bežný výkon lezeckej činnosti je určite v súlade so zákonom. Nedokonalosť rozhodnutia viedla k postihovaniu lezcov a zároveň vytvárala možnosť na žalobu Európskej únie voči Slovenskej republike.

Dňa 13. novembra 2023 orgán vydal rozhodnutie vo veci, v ktorom povolil len samotnú horolezeckú / skalolezeckú činnosť a pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov. Okrem toho, že poprekrúcal jednotlivé vyjadrenia účastníkov a neprimerane ich zjednodušil na pár otázok, ani s tými sa podľa nášho názoru dostatočne vyčerpávajúco nevysporiadal. Voči rozhodnutiu sme sa odvolali a žiadali, aby sám Okresný úrad Žilina, alebo odvolací orgán, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, toto rozhodnutie zrušilo a vrátilo vec orgánu na konanie a aby ho usmernilo tak, aby postupoval v súlade so zákonom, zároveň sa dôsledne zaoberal právnou aj logickou stránkou veci a argumentami účastníkov, aby celá činnosť bola nastavená udržateľným spôsobom. Žiadne rozhodnutie nie je s určitosťou zákonné, kým tak nerozhodne posledná justičná inštancia a pri tomto orgáne sme sa stretli s nezákonným postupom (konštatovaným napr. aj prokuratúrou) opakovane. Vo výsledku na to môžu doplatiť všetci občania.

Nemôžeme akceptovať to, že orgán povolil len 2 úplne základné činnosti, pričom v podmienkach zapracoval námietky o tom, že nikdy nebola vydaná výnimka napr. na očistenie skál, na používanie chemických látok (Mg, chemické kotvy...), na umiestnenie istenia, na poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu na skalách a pod nimi, spôsobom, že ich ešte aj v rozhodnutí explicitne duplicitne zakáže, keď každému musí byť zrejmé, že tieto činnosti sú nevyhnutné a dá sa predpokladať, že sa vykonávať budú a budú porušením zákona, za ktoré budú sankcionovaní individuálni lezci, keďže žiadateľ sa v konaní vyjadril, že nesúhlasí so znášaním zodpovednosti za správanie a konanie jeho členov.

Veríme, že na konci tohto náročného procesu bude práve NPR Súľovské skaly to chránené územie, kde sa nastavia podmienky fungovania horolezeckej komunity v širšom kontexte iných oprávnených záujmov miestnych subjektov, aby boli efektívne a rešpektovali všetky ostatné zákonom chránené záujmy a najmä lokálne možnosti daného územia a reálny stav infraštruktúry, ideálne bez ohľadu na príslušnosť k akémukoľvek spolku. Prostredie, ktoré je využívané na horolezeckú činnosť, požíva ústavnú ochranu, vyžaduje starostlivosť a ako také má aj svojich vlastníkov, pričom akýkoľvek súkromný spolok nemá zákonný nárok dožadovať sa exkluzívnej výnimky z platných predpisov a podmieňovať horolezeckú činnosť členskými príspevkami.

Až do právoplatného skončenia veci sa k veci nebudeme verejne vyjadrovať a reagovať na žiadne dotazy a osočovanie.

Členovia OPAP
14. november 2023AKTUALIZÁCIA
Dňa 26. februára 2024 sme po diskusiách s viacerými horolezcami navrhli vyhradiť niektoré najmenej ohrozené lokality v NPR Súľovské skaly na výkon horolezeckej činnosti tak, aby KAŽDÝ bez ohľadu na príslušnosť k akejkoľvek skupine, národnosti alebo organizácii mohol využívať tieto skalné objekty na športovú činnosť. Samozrejmosťou je určenie podmienok, ktoré dokážu horolezci pochopiť a tým pádom aj dodržať, aby bol stav súladný so zákonmi a nebolo možné vyvodzovať zodpovednosť voči porušovateľom a horolezcom, voči ktorým sa vyhradzuje aj vlastná komunita a ktorí zapríčinili stav v lokalite a vznik nelegálnych stien, výruby a podobne.

Dňa 06. marca 2024 Okresný úrad Žilina nezmyselne vyzval na doplnenie mapových podkladov a parciel, na ktorých má vyhradenie "vjazd a státie" platiť, pričom o vjazde a státí sa vôbec nepojednáva.

V súčasnosti je vec závislá na kladnom stanovisku ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy, ktorá môže potvrdiť, že navrhované podmienky a vyhradenie neohrozí záujmy ochrany prírody a krajiny a už toto leto by mohli horolezci opäť využívať skaly, no už len tí, ktorí nebudú pristihnutí pri porušovaní zákona.