Výnimka pre GARMIN beh
(OU-ZA-OSZP1-2023/049693/Bra)Dňa 7. septembra 2023 sme sa zapojili do konania o zmenu rozhodnutia na organizovanie podujatia GARMIN beh v Súľove-Hradnej a požiadali o zaslanie kompletných podkladov.

Dňa 26. septembra 2023 sme obdržali stanovisko ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy, pričom sme neobdržali ani samotnú žiadosť a túto sme si museli vyžiadať od samotného organizátora podujatia Ing. Strečanského, s ktorým sme vec už v predstihu konzultovali, keďže predchádzajúci ročník dopadol zistením niekoľkých porušení zákona a zistením, že vydané rozhodnutie taktiež vykazuje nedostatky, ktoré by aj ďalšie ročníky znemožnili riadne uskutočniť v súlade so zákonom.

Zo žiadosti sme zistili, že túto obec Súľov-Hradná podala už 10. mája 2023 a Okresný úrad Žilina ju prijal dňa 11. mája 2023 - natíska sa otázka, prečo nedodržal zákonné lehoty a okamžite nezačal konať a zverejnil konanie až o niekoľko mesiacov..

Žiadosť vykazovala taktiež zásadné nedostatky, chyby a vôbec nepokrývala potrebné zmeny, aby bolo možné podujatie vykonať bez porušenia zákona a zároveň nespôsobiť precedenčnú krízu, ak by sa iný subjekt dožadoval rovnakých podmienok na jeho vlastné podujatie.

Ešte dňa 26. septembra 2023 sme sa k veci podrobne vyjadrili a navrhli rozsiahle zmeny v rozhodnutí, ktoré by umožnili riadne vykonanie podujatia a navrhli podmienky, ktoré sú splniteľné a zabezpečujúce minimalizáciu negatívnych dopadov na prírodu.

Dňa 27. septembra 2023 sme po komunikácií s organizátorom doplnili naše stanovisko, aby sme odstránili drobnosti a zároveň zlegalizovali aj činnosti, ktoré sa ukázali až podrobnejším skúmaním mapových podkladov. Navrhli sme predĺžiť rozhodnutie tak, aby pokrývalo 6 najbližších ročníkov podujatia a nemuselo sa bezdôvodne predlžovať skôr, ak nenastanú zmeny podmienok.

Dňa 03.10.2023 Okresný úrad Žilina vydal rozhodnutie, ku ktorému sme sa obratom vyjadrili, že sa vzdávame odvolania, ale je potrebné opraviť zrejmé chyby, ktoré v ňom orgán urobil a ktoré sme podrobne vypísali. Tieto chyby boli zásadného charakteru a vyžadovali by zmenu trasy.

Dňa 4. októbra 2023 Okresný úrad Žilina oboznámil obec Súľov-Hradná, že sme sa odvolali, čo nebolo správne vyjadrenie, ale po konzultácií s pracovníčkou sa jednalo len o spôsob, ako obíde technickú limitáciu v ich systéme a môže vydať opravené rozhodnutie.

Dňa 05.10.2023 Okresný úrad Žilina vydal opravené rozhodnutie, ku ktorému sme sa obratom vyjadrili, že sa vzdávame odvolania, aby mohlo nadobudnúť právoplatnosť.

Členovia OPAP
05. október 2023