eGovernment


minimum, čo by mal každý vedieť...

Čo je eGovernment?


eGovernment je elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). eGovernment je vlastne využitie informačných technológií (najmä Internetu) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov a celú spoločnosť.Ako je na tom s eGovernmentom Slovensko?


Slovensko je stále len v procese zavádzania eGovernmentu. Napriek tomu, že mnoho služieb, ktoré už boli uvedené do prevádzky, je sprevádzaných nedostatkami, či už technologickými, alebo len nevedomosťou zo strany samotných pracovníkov štátnych orgánov, v žiadnom prípade to nie je dôvod na to, aby občan radšej volil osobnú návštevu alebo "klasický listinný spôsob" vybavenia svojej záležitosti.
Práve využívanosť služieb verejnosťou vytvára tlak a prioritizuje riešenie jednotlivých problémov. Cieľom elektronizácie verejnej správy je okrem ušetrenia miliónov EUR zo štátneho rozpočtu na mzdách pomocných administratívnych pracovníkov, poštovnom a duplititných úkonoch na úradoch, najmä šetrenie času a peňaženky samotných občanov. Mnohí z nás počas nejakej životnej situácie už zistili, že bez hodín a hodín v čakárni na úradoch a následne na pošte pri preberaní potvrdení a vyjadrení, to vo svete "neelektronizovanej verejnej moci" jednoducho nejde. Nemožno očakávať, že sa na tomto spôsobe niečo zmení a jedného dňa budú na úradoch pracovníci v primeranom počte bez čakania, vševedomí a superochotní vybaviť akúkoľvek agendu občana s úsmevom na tvári. Riešenie a zmenu predstavuje práve elektronizácia verejnej správy, kedy z pohodlia domova vybavíte všetky potrebné povinnosti voči štátu a zároveň od štátu získate všetky typy potvrdení, dávok a vyjadrení.Ako vlastne na Slovensku prebieha výkon verejnej moci elektronicky v praxi?


Slovensko zriadilo niekoľko orgánov pre koordináciu a dohľad nad výkonom elektronickej verejnej moci, začínajúc Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a končiac Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá prevádzkuje samotné elektronické komunikačné siete a služby a plní odborné úlohy.
Základným kameňom a centrálnym miestom eGovernmentu na Slovensku je Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), známy bežne aj ako "slovensko.sk". Na tomto mieste si občania môžu prečítať správy v svojej elektronickej schránke, ale aj zaslať správy všetkým orgánom verejnej moci a dozvedieť sa základné informácie, ako jednotlivé služby používať. Mnohé orgány si vytvorili svoje špecializované formuláre, ktoré sa podobajú tým, ktoré ste boli zvyknutí vypisovať na úrade, avšak vypĺňate ich priamo v počítači. V ostatných prípadoch je možné použíť služby tzv. "Všeobecnej agendy", cez ktorú jednoducho priložíte dokumenty a súbory, ktoré by ste inak vytlačili a poslali poštou, alebo priniesli do podateľne úradu.Ako je zabezpečené aby bola moja totožnosť jednoznačne potvrdená a nebola zneužitá?


Tak ako v klasickom svete, aj vo svete elektronickom je nevyhnutné zistiť a spoľahlivo potvrdiť totožnosť osoby, ktorá úkon vykonáva. V obidvoch prípadoch na to slúži občiansky preukaz, alebo ako sa mu hovorí po novom - eID karta. V osobnom kontakte pracovník úradu vizuálne skontroloval totožnosť osoby porovnaním jej podobizne na doklade so skutočným výzorom a následne z dokladu odčítal dôležité informácie ako rodné číslo alebo adresa trvalého pobytu. V elektronickom svete je to komplikovanejšie, nakoľko potvrdiť platnosť dokladu a porovnanie s osobou sediacou za počítačom nie je možné vizuálne, a rovnako by bolo nebezpečné len pridelenie osobného "hesla", keďže zneužižím sa podvodník môže dostať jednak k najcitlivejším informáciám o vašej osobe, ako aj vo vašom mene vykonať úkony, majetkové prevody a podobne. Preto po vzore mnohých krajín sveta, v ktorých eGovernment funguje mnoho rokov, aj Slovensko zaviedlo čipové občianske preukazy, na ktorých sa v princípe nachádza "osobné heslo", avšak toto heslo je neporovnateľne komplikovanejšie a tak náhodné, že ho nemožno jednoducho uhádnuť. Navyše je toto heslo skryté a zašifrované vašim osobným bezpečnostným kódom (BOK), ktorý viete len vy a prípadný podvodník, ktorý by chcel vašu identitu zneužiť, by musel súčasne aj fyzicky disponovať samotnou eID kartou (občianskym preukazom). Všetky podania vyžadujú, aby boli takýmto spôsobom potvrdené.Čo je kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)?


Okrem prihlásenia sa do svojej elektronickej schránky na ÚPVS a vytvorenia podania vo svojom mene, jednotlivé prílohy a dokumenty, ktoré by v normálnom svete vyžadovali váš vlastnoručný podpis, rovnaku v elektronickom svete vyžadujú jeho elektronickú náhradu, ktorou je tzv. "KEP". Skopírovať vlastnoručný podpis inej osoby z jedného dokumentu na druhý by bolo veľmi jednoduché a prakticky nemožné odhaliť. KEP je nástroj, ktorý pomocou nášho osobného kľúča nahratého v eID karte prakticky zapečatí podpisovaný súbor / dokument tak, aby sa nedal nijakým spôsobom zmeniť, respektíve, ak by k zmene došlo, aby sa tým stal samotný podpis neplatným. Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom je možné dať si svoj KEP kľúč nahrať priamo na čip a využívať tak všetky výhody tohoto riešenia bezplatne. Bez tohoto nástroja bude vaša možnosť využívať elektronické služby veľmi obmedzená na čítanie správ zo schránky a zopár najzákladnejších úkonov.
V súvislosti s KEPom si mnoho občanov neuvedomuje aj jeho ďalšie využitie. KEP v spojení s časovou pečiatkou je zákonom uznaný za rovnocenný s úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom! Keďže časová pečiatka je nástroj, ktorý sa zapečatí spolu s dokumentom pri podpisovaní, dá sa jednoznačne preukázať kedy bol dokument KEPom podpísaný a nemožno tento údaj manipulovať. Týmto spôsobom sa teda dá elektronicky vykonať aj iné úkony, kde by sa vyžadovala návšteva matriky alebo notára, ktorý by overil vašu totožnosť - zmluvy o prevodoch nehnuteľností, zápisnice a rozhodnutia štatutárov obchodných spoločností a mnoho ďalších. Navyše úplne zadarmo! Stačí dokumenty podpisovať na stránke poskytovateľa podpisov štátu Disig.

Návod, ako podpisovať dokumenty bezplatne kvalifikovaným elektronickým podpisom, čiže podpisovanie rovnocenné s úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom nájede tu!Čo je elektronická schránka?


Vybavovanie úradnej agendy akejkoľvek životnej situácie znamená komunikáciu so štátom, ktorá je zväča obojsmerná. V prípade, že chcete dostať odpoveď od orgánu verejnej moci, prípadne potvrdenie alebo vyjadrenie o ktoré ste žiadali, taktiež v elektronickej podobe, štát nedoručuje správy do vašej e-mailovej schránky, ktorej bezpečnosť je otázna, ale do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, po prihlásení sa občianskym preukazom. Takto je zabezpečené, že sa k dokumentom určeným priamo vám nedostane nikto iný. V prípade, že si elektronickú schránku aktivujete na doručovanie, úrady sú povinné zasielať vám do nej korešpondenciu namiesto pošty a vy si môžete nastaviť notifikáciu o novej správe do svojho e-mailu alebo mobilu.Čo sú doručenky?


S korešpondenciou od štátu sa nepochybne spájajú žlté a modré lístky, keďže zásielky sa doručujú vždy doporučene, alebo do vlastných rúk. Aj v elektronickej schránke sú vyriešené prípady, keď je potrebné overiť čas, kedy vám bola správa doručená, najmä keď sa od tejto doby počíta nejaká zákonná lehota. Do schránky vám je doručená najskôr doručnka, ktorú musíte potvrdiť svojim BOKom a až následne po potvrdení vám príde samotná správa. Rovnako to funguje aj opačne, keď zašlete podanie na akýkoľvek úrad, dostanete doručenku, v ktorej je uvedený dátum a čas doručenia správy do elektronickej schránky úradu. Tým sa považuje vaša správa za doručenú a plynú od nej aj príslušné zákonné lehoty na vybavenie vášho podania.Čo ak sa rozhodnem použiť elektronickú službu, ale niektorý z dokumentov mám len v listinnej podobe?


Samozrejme, aj na túto možnosť existuje jednoduché riešenie, ktoré sa nazýva "zaručená konverzia". Ide o úkon, kedy oprávnená osoba (pošta, advokát, notár) oskenuje váš listinný dokument, vizuálne overí bezpečnostné prvky, tieto vypíše do prílohy k vášmu dokumentu tzv. osvedčovacej doložky a vytvorí tak elektronický dokument, ktorý podpíše svojou vlastnou kvalifikovanou elektronickou pečaťou (= KEP, ktorý sa vydáva zamestnancom orgánov verejnej moci, aby nepoužívali svoj osobný kľúč a občiansky preukaz) a tým jednoznačne potvrdí jeho autentickosť v elektronickom svete. Na pošte za túto službu zaplatíte symbolickú cenu cca 1 EUR + zopár centov za každú ďalšiu stranu dokumentu.
Rovnako to funguje aj naopak, ak by predsa vznikla potreba z elektronického originálu dokumentu, ktorý vám zaslal orgán verejnej moci do vašej elektrnickej schránky, alebo ktorý ste vytvorili vy, vytvoriť listinný dokument. V tom prípade oprávnená osoba (pošta, advokát, notár) vytlačí dokument, overí všetky kvalifikované elektronické pečate, podpisy a časové pečiatky, vytvorí o nich osvedčovaciu doložku a zviaže s dokumentom. Na potvrdenie autentickosti slúži okrem jedinečných indentifikátorov v doložke najmä fyzická pečiatka a podpis osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala.Čo ak úkon vyžaduje zaplatenie správneho poplatku?


Existuje viacero spôsobov, ako zaplatiť správny poplatok za úkon, ktorý vykonávate elektronicky. V prvom rade si treba uvedomiť, že poplatok za takýto úkon je polovičný z výšky poplatku, ktorý je pre tento úkon daný zákonom o správnych poplatkoch. V prvom rade je to eKolok, kde si cez web alebo mobilnú aplikáciu pošty zakúpite poplatok a jednoducho stiahnete súbor s jedinečným kódom, ktorý potom priložíte k svojmu podaniu. Taktiež je možné použiť prevod na účet a niektoré služby majú aj integrovaný spôsob platby, kde sa len zadajú údaje z platobnej karty.Čo na toto všetko potrebujem?


Základom pre používanie elektronických služieb štátu, ako aj výhod kvalifikovaného elektronického podpisu je občiansky preukaz s čipom (eID karta), s aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom a samozrejmosťou je, aby ste vedeli svoje kódy, ktoré ste si navolili pri prevzatí na oddelení dokladov PZ - BOK a ZEP PIN.
Z technického hľadiska potrebujete len počítať s prístupom na internet a čítačku čipových kariet, ktorú dostanete taktiež bezplatne na oddelení dokladov PZ.Prečo by som mal používať elektronickú komunikáciu namiesto návštevy úradu?


Ak pre vás nemá hodnotu čas strávený vami na úradoch a náklady na poštovné sa vám zdajú zanedbateľné, sú aj ďalšie dôvody, prečo sa rozhodnúť pre elektronický kontakt so štátom resp. využívanie súvisiacich služieb:

1. v prípade potreby úradne osvedčených vlastnoručných podpisov ušetríte čas a prostriedky na notárskom overení, najmä ak treba dokument autorizovať viacerými osobami a odovzdať vo viacerých origináloch, keďže dokument jednoducho podpíšu všetci účastníci KEPom s časovými pečiatkami a môžu ho opakovane použiť ako originál, (návod)
2. niektoré úrady majú skrátené lehoty pre konania, ktoré boli začaté na návrh podaný elektronicky (napríklad konanie o zázname na katastri z 60 na 30 dní),
3. až na zopár výnimiek sa za konania začaté na návrh podaný elektronicky platí polovičný správny poplatok pre daný úkon,
4. dokumenty od orgánov verejnej moci v elektronickej podobe sú originály, ktoré môžete opakovane použiť na iné elektronické úkony, bez potreby vytvárania overených kópií,
5. uzatváranie zmlúv, autorizovanie rozhodnutí štatutárov a ďalšie široké využitie KEPu z pohodlia domova