Dôležité právne predpisy


Zákon o ochrane prírody a krajiny - nutné minimum

Zákon č. 543/2002 Z. z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny)

Zákon č. 326/2005 Z. z. (Zákon o lesoch)

Zákon č. 274/2009 Z. z. (Zákon o poľovníctve)

Zákon č. 305/2013 Z. z. (Zákon o eGovernmente)

Zákon č. 177/2018 Z. z. (Zákon proti byrokracii)

Zákon č. 71/1967 Zb. (Zákon o správnom konaní)

Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)

Zákon č. 162/1995 Z. z. (Katastrálny zákon))

Zákony pre ľudí