Súhlas a výnimky pre obec Petrovice
(OU-ZA-OSZP1-2023/040566/Kub)Dňa 25.05.2023 obec Petrovice podala žiadosť "Žiadosť o vydanie súhlasu" na Okresný úrad Žilina, kde požiadala o súhlas na organizovanie podujatia, ktoré podľa vlastných vyjadrení organizuje už 40 rokov.

Dňa 26.06.2023 sme sa dozvedeli, že obec túto žiadosť podala, no nič sa s ňou nedeje a nemajú spätnú väzbu od úradu už 1 mesiac. Keďže starosta plánoval vykonať podujatie tak, ako po minulé roky, poskytli sme mu v radu, aby doplnil svoju žiadosť tak, aby bola jednoznačná, a aby orgán náhodou neodstúpil žiadosť na Okresný úrad Bytča, ktorý by zistil, že nie je príslušný na vydania všetkých potrebných výnimiek a celý proces by sa predĺžil. V tom sme sa dozvedeli, že žiadosť už mala byť postúpená na Okresný úrad Čadca (úplne nezmyselne) a tento ju poslal na Okresný úrad Bytča, ktorý začal konať a oznámil konanie na úradnej tabuli.

V ten istý deň 26.06.2023 sme sa zapojili do konania s tým, že sme upozornili Okresný úrad Bytča, že nie je príslušný vec vybaviť, keďže je predpoklad širšieho záberu žiadosti a starosta obce dňa 27.06.2023 doplnil po našom odporúčaní svoju žiadosť, aby to bolo zrejmé.

Dňa 29.06.2023 Okresný úrad Bytča vec posunul naspäť na Okresný úrad Žilina ako na vecne a miestne príslušný orgán rozhodnúť.

Dňa 13.07.2023 (teda niekoľko dní po zákonnej lehote) Okresný úrad Žilina oznámil začatie konania na úradnej tabuli.

Dňa 15.07.2023 sme sa zapojili do konania a zároveň poskytli stanovisko ku konaniu, aby sa nepredlžovalo konanie na doručovaní a vyčkávaní. Toto isté stanovisko sme zaslali aj riaditeľovi Správy CHKO KYsuce, ŠOP SR, aby sme sa vyhli doťahovaniu o obsahu ich prípadného stanoviska, ktoré nezriedka je kopírovaním mustry s podmienkami, ktoré sú irelevantné a niekedy nesplniteľné a orgán ich má tendenciu kopírovať do rozhodnutia.

Ďalšie dni sa nič nedialo a preto dňa 31.07.2023 sme podali podnet na Krajskú prokuratúru v Žiline na nečinnosť orgánu.

Dňa 02.08.2023 Okresný úrad Žilina doručil oboznámenie s podkladmi pre účastníkov konania, pričom z neho vyplýva, že Správa CHKO Kysuce, ŠOP SR sa opierala aj o naše stanovisko v ich vlastnom stanovisku zo dňa 31.07.2023 a že do konania sa zapojili ďalšie 2 organizácie - združenia OZ Žilina - Zelené mesto a Združenie domových samospráv. Orgán stanovil lehotu 5 kalendárnych dní účastníkom na vyjadrenie. Túto lehotu sme nevyužili, keďže sme sa k veci vyjadrili.

Dňa 02.08.2023 Okresný úrad Žilina doručil oboznámenie s podkladmi pre účastníkov konania, pričom z neho vyplýva, že Správa CHKO Kysuce, ŠOP SR sa opierala aj o naše stanovisko v ich vlastnom stanovisku zo dňa 31.07.2023 a že do konania sa zapojili ďalšie 2 organizácie - združenia OZ Žilina - Zelené mesto a Združenie domových samospráv. Orgán stanovil lehotu 5 kalendárnych dní na vyjadrenie. Túto lehotu sme nevyužili, keďže sme sa k veci vyjadrili.

Dňa 11.08.2023 Okresný úrad Žilina vydal rozhodnutie, ku ktorému sme sa obratom vyjadrili, že sa vzdávame odvolania.

Dňa 14.09.2023 Okresný úrad Žilina doručil doložku právoplatnosti ku dňu 30.08.2023, teda rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť až po konaní podujatia, ktoré sa tým pádom uskutočnilo zbytočne nezákonne z dôvodov najmä na strane orgánov ochrany prírody.

Počas celého dovtedajšieho konania teda došlo k predĺženiu trvania konania vplyvom prihlásenia združení na ochranu prírody celkom o 0 dní, my sme komunikovali so žiadateľom v záujme skorého a kvalitného vybavenia veci aj na ďalšie roky, no činnosťou resp. nečinnosťou orgánu sa zbytočne uplynulo viac ako 30 dní. V inej veci tento orgán rozhodol v priebehu niekoľkých dní, preto je otázne, podľa akého kľúča sú prioritizované konania a úkony a prečo sú žiadateľovi uvádzané odôvodnenia nečinnosti účasťou občianskych združení v konaní...

Členovia OPAP
04. október 2023