Súhlas a výnimky pre obec Petrovice
(OU-ZA-OSZP1-2023/040566/Kub)Dňa 25.05.2023 obec Petrovice podala žiadosť "Žiadosť o vydanie súhlasu" na Okresný úrad Žilina, kde požiadala o súhlas na organizovanie podujatia, ktoré podľa vlastných vyjadrení organizuje už 40 rokov.

Dňa 26.06.2023 sme sa dozvedeli, že obec túto žiadosť podala, no nič sa s ňou nedeje a nemajú spätnú väzbu od úradu už 1 mesiac. Keďže starosta plánoval vykonať podujatie tak, ako po minulé roky, poskytli sme mu v radu, aby doplnil svoju žiadosť tak, aby bola jednoznačná, a aby orgán náhodou neodstúpil žiadosť na Okresný úrad Bytča, ktorý by zistil, že nie je príslušný na vydania všetkých potrebných výnimiek a celý proces by sa predĺžil. V tom sme sa dozvedeli, že žiadosť už mala byť postúpená na Okresný úrad Čadca (úplne nezmyselne) a tento ju poslal na Okresný úrad Bytča, ktorý začal konať a oznámil konanie na úradnej tabuli.

V ten istý deň 26.06.2023 sme sa zapojili do konania s tým, že sme upozornili Okresný úrad Bytča, že nie je príslušný vec vybaviť, keďže je predpoklad širšieho záberu žiadosti a starosta obce dňa 27.06.2023 doplnil po našom odporúčaní svoju žiadosť, aby to bolo zrejmé.

Dňa 29.06.2023 Okresný úrad Bytča vec posunul naspäť na Okresný úrad Žilina ako na vecne a miestne príslušný orgán rozhodnúť.

Dňa 13.07.2023 (teda niekoľko dní po zákonnej lehote) Okresný úrad Žilina oznámil začatie konania na úradnej tabuli.

Dňa 15.07.2023 sme sa zapojili do konania a zároveň poskytli stanovisko ku konaniu, aby sa nepredlžovalo konanie na doručovaní a vyčkávaní. Toto isté stanovisko sme zaslali aj riaditeľovi Správy CHKO KYsuce, ŠOP SR, aby sme sa vyhli doťahovaniu o obsahu ich prípadného stanoviska, ktoré nezriedka je kopírovaním mustry s podmienkami, ktoré sú irelevantné a niekedy nesplniteľné a orgán ich má tendenciu kopírovať do rozhodnutia.

Ďalšie dni sa nič nedialo a preto dňa 31.07.2023 sme podali podnet na Krajskú prokuratúru v Žiline na nečinnosť orgánu.

Dňa 02.08.2023 Okresný úrad Žilina doručil oboznámenie s podkladmi pre účastníkov konania, pričom z neho vyplýva, že Správa CHKO Kysuce, ŠOP SR sa opierala aj o naše stanovisko v ich vlastnom stanovisku zo dňa 31.07.2023 a že do konania sa zapojili ďalšie 2 organizácie - združenia OZ Žilina - Zelené mesto a Združenie domových samospráv. Orgán stanovil lehotu 5 kalendárnych dní účastníkom na vyjadrenie. Túto lehotu sme nevyužili, keďže sme sa k veci vyjadrili.

Počas celého dovtedajšieho konania teda došlo k predĺženiu trvania konania vplyvom prihlásenia združení na ochranu prírody celkom o 0 dní, my sme komunikovali so žiadateľom v záujme skorého a kvalitného vybavenia veci aj na ďalšie roky, no činnosťou resp. nečinnosťou orgánu sa zbytočne uplynulo viac ako 30 dní. V inej veci tento orgán rozhodol v priebehu niekoľkých dní, preto je otázne, podľa akého kľúča sú prioritizované konania a úkony a prečo sú žiadateľovi uvádzané odôvodnenia nečinnosti účasťou občianskych združení v konaní...

Členovia OPAP
06. august 2023