Vyhradenia miest v Žilinskom kraji

Vyhradenie miest predstavuje nástroj, akým orgán ochrany prírody (okresný úrad v sídle kraja) môže časť územia vyharadiť, aby v ňom platili odchýlne podmienky ako základná úprava napr. podľa stupňov ochrany. Obdobným spôsobom sa detailnejšie upravujú pravidlá v národných parkoch tzv. návštevným poriadkom, avšak iné územia nemajú návštevné poriadky, preto sa tieto pravidlá zverejnia na úradnej tabuli orgánu a dotknutej obce.

V chránených krajinných oblastiach, ktoré boli vyhlasované pred desiatkami rokov platí spravidla aspoň 2. stupeň ochrany prírody, čím sa zakazuje jazdiť a stáť motorovým vozidlám v extravilánoch obcí mimo diaľnic, ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest (obecné spravidla udržiavané cesty vo vlastníctve obce). Tu nastáva situácia, že okrem jazdenia po lúkach a lesoch, je v chránených územiach zakázané používať aj tzv. lesné cesty, keďže tie sa radia do siete účelových ciest. Aj samotný zákon o lesoch využitie týchto ciest inými osobami podmieňuje dohodou s vlastníkom resp. správcom cesty a musí sa dohodnúť aj o odplate za jej používanie. Tieto cesty patria a sú spravované spravidla Lesmi SR, š. p. alebo urbármi a pozemkovými spoločenstvami, ktoré ich musia udržiavať pre svoje potreby.

Dňa 21. novembra 2023 sme sa na základe zozbieraných informácií (aj od samotnej ŠOP SR prostredníctvom ŽOI) rozhodli spracovať návrh na vyhradenie konkrétnych problematických miest aspoň v území CHKO Kysuce, kde dlhodobo nie je rešpektovaný zákaz podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. a kde porušovatelia z daného priestoru musia vynaložiť úsilie navyše, aby odhadli, že na mieste zákaz platí (charakter cesty sa nemení, hlboko vo vnútri územia - teda aj osobitné značenie je ďaleko, neprítomné dopravné značenie) a kde by porušenie zákona mohlo spĺňať aj skutkovú podstatu trestného činu podľa § 305 ods. 2 Trestného zákona.

Tento zámer bol telefonicky konzultovaný s riaditeľom Správy CHKO Kysuce, ktorý potvrdil, že so zámerom súhlasí a takto by sa malo ísť obec za obcou a navrhnúť problémové miesta, lebo zákon sa tam porušuje a na prírodu, ak by sa stanovili konkrétne pravidlá, by bol dopad minimálny. Podmienkou vyhradenia je skutočnosť, že sa vyhradením nezhorší stav prírodného prostredia, nakoľko orgány musia vedieť toto odôvodniť. V niektorých prípadoch bol zámer konzultovaný s predstaviteľmi dotknutej obce, ktorí taktiež vítali iniciatívu, nakoľko si uvedomovali problém, ale nevedeli ho riešiť.

Napriek tomu, že interné predpisy ŠOP SR určujú na spracovanie odborných stanovísk pre rozhodovaciu činnosť orgánov lehotu 2 týždňov, po žiadosti Okresného úradu Žilina zo dňa 06.12.2023 Správa CHKO Kysuce nereagovala na požiadavku a "predovolenkovala" 2 týždne, po ktorých prešli ďalšie dni a stále sa stanovisko nespracovalo.

Dňa 03.01.2024 bol riaditeľ Správy CHKO Kysuce dopytovaný, kde nastal problém a že pretrvávanie stavu je na škodu ľuďom, pričom bol upozornený na absenciu znalostí problematiky vjazdov konkrétnym pracovníkom, aby sa mohol vyhnúť nedostatkom stanoviska. Riaditeľ Správy CHKO Kysuce prestal komunikovať, pridelil vec práve tomu pracovníkovi a prešiel ďalší týždeň bez výsledku.

Dňa 19.01.2024 požiadal Okresný úrad Žilina obec a Lesy SR, š. p., aby sa vyjadrili, o aké cesty v daných návrhoch ide, pričom vychádzal z dotazu Správy CHKO Kysuce v ich stanovisku z 10.01.2024, kde sa pýtajú "či cestná komunikácia, ktorá je situovaná na uvedených parcelách je vedená v ich správe a ak áno je potrebné uviesť, či sa jedná o verejnú lesnú komunikáciu alebo účelovú lesnú komunikáciu určenú len pre obhospodarovateľov lesa so zákazom vjazdu pre iných účastníkov dopravy". Osobám, ktoré rozumejú problematike, je jasné, že sa pýtajú na delenie komunikácií, ktoré vôbec nezodpovedá cestnej legislatíve a ktoré nemá žiaden vplyv na posudzovanú vec. Správa CHKO Kysuce predsa posudzuje, či umožnením vjazdov vlastníkom pozemkov k svojim chatám, ktorí v rozpore so zákonom denne túto cestu využívajú, dochádza k negatívnemu vplyvu na dané prostredie a či by sa za daných podmienok pre týchto mohli vjazdy vyhradiť a stali by sa zákonnými.

Dňa 19.01.2024 bol opätovne dopytovaný riaditeľ Správy CHKO Kysuce, pričom na Cc e-mailovej komunikácie bola aj riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity Riaditeľstva ŠOP SR, ktorá prisľúbila vec s riaditeľom odkomunikovať, lebo je v záujme ŠOP SR miesta vyhradiť a nevytvárať tak nedokonalým vyhlásením chráneného územia plošne na obrovské plochy v minulých režimoch problém ľuďom priamo žijúcim v tomto území, keďže má len veľmi minimálny dopad na dané chránené územie, ak sú podmienky dostatočne určené (spravidla zamedzenie tzv. zbytočných vjazdov cudzích osôb - na cigaretu, len tak, previezť sa; vjazdov terénnych vozidiel a nočným vjazdom - tieto informácie má ŠOP SR a sama ich poskytla na základe ŽOI).

Medzičasom boli navrhnuté vyhradenia aj iných miest v rámci SR a tie sú už aj v platnosti a na úradných tabuliach.

Správa CHKO Kysuce teda bezdôvodne odďaľuje nevyhnutné a v tomto kontexte sa natíska otázka, či aj predchádzajúci "hon na čarodejnice", ako oni s ničím nemajú problém, to tí iní (mimovládne organizácie, ministerstvo, okresné úrady, polícia..) sú zlí, nebol alibistickým prejavom a v tomto prípade sa odhalilo v celej kráse pozadie tejto chránenej dieľne, ako ich nazývajú viacerí, v tejto problematike zorientovaní. V tomto prípade totiž nie je nikto iný súčasťou konania a v realite je tu navrhovateľ, ľudia žijúci v území, okresný úrad v sídle kraja, obec a títo všetci zastávajú rovnaký názor, že treba povoliť nejakú činnosť a Správa CHKO Kysuce, ktorá nikdy s ničím nemá problém povoliť, zrazu váha a dôkladne sa zaoberá problematikou, ktorú jej zákon ani nezveril. Preto je potrebné sa obrátiť na Lesy SR, š. p., ktorý by ešte mohol zachrániť vec a tvrdiť, že nesúhlasí s tým, aby po ich ceste jazdili ľudia bez poplatku. No tu si treba povedať, že sa jedná o majetkovo-právny vzťah a nemali by sa štátne orgány (inšpekcia, okresné úrady, stráž prírody) stať "výpalníkmi" za použitie cesty, keďže tieto inštitúcie majú svoje vlastné prostriedky a nemalo by sa pod značkou ochrany prírody vymáhať nájomné.

Podobným spôsobom bolo nami navrhnuté vyhradiť veľmi využívanú trasu medzi obcami Zázrivá a Oravská Lesná, kde bola medializovaná aféra v septembri 2023, keď vodiči dostávali pokuty, domnievali sa, že jazdia po riadnej miestnej ceste (o čom ich utvrdzovali aj starostovia), i keď na mieste je značenie. Stráž prírody sa stala terčom útokov a bývalá riaditeľka Správy NP Malá Fatra sa od veci verejne dištancovala, napriek tomu, že ju vykonala stráž prírody po podnete na porušovanie zákona s vyslaním koordinátorom tejto správy. Následne však Správa NP Malá Fatra nevyvinula žiadnu iniciatívu riešiť vec ani po ďalších mesiacoch a správca komunikácie nesúhlasil s prípadnou zmenou na miestnu cestu, lebo mu režim vyhovoval. Naďalej by teda stráž prírody z povinnosti musela vykonávať kontroly a pokutovať porušenia zákona a doplatili by na to len ľudia, ktorým sú dávané skreslené alebo nesprávne informácie. V tomto návrhu sme obmedzili podmienky tak, aby nezasahovali do činnosti správcu cesty, ani aby bola cesta zneužívaná neúčelne. Takže riešenia existujú, ale iniciatíva absentuje u tých, ktorí sú za starostlivosť o územie platení.

P. S. na zamyslenie - Keď sa vyhradzovali miesta v lete 2023, pracovníci Správy CHKO Kysuce, kvôli ktorým žiadatelia nedokázali dostať splniteľné a odôvodniteľné rozhodnutie na činnosť, sa hrdo fotili na sociálne siete politikov a propagovali vyhradzovanie miest ako systémové riešenie. Prečo funguje Správa CHKO Kysuce len vtedy, ak je dostatočne motivovaná vnútorne (svetonázor konkrétneho pracovníka) alebo externe (?) motivovaná?Členovia OPAP
22. január 2024

AKTUALIZÁCIA
Od 01. marca 2024 začali platiť vyhradenia, ktoré sme navrhli, avšak Okresný úrad Žilina celkom bez právneho základu a nezmyselne pozmenil navrhované podmienky, niekde spôsobom odporujúcim iným právnym predpisom a takéto vyhradenie nie je možné akceptovať, lebo by sa stalo precedentným pre iné prípady. Spôsob vyhradenia sa zdá byť vrcholom svojvôle neznámenho úradníka a zároveň sú indície, že do procesu vstupovali záujmové skupiny, ktoré si rozšírili vyhradenie na vlastné pozemky.

Podľa sprístupnených informácií nezmyselnú a nezrozumiteľnú formuláciu odporujúcu zákonu prebral Okresný úrad Žilina opäť zo stanoviska ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce a Správy CHKO Horná Orava, ktoré písala osoba s poľnohospodárskym vzdelaním a podľa toho to aj vyzerá. Okresný úrad Žilina ešte aj zle pochopil list obce k charakteru cesty a nesprávne vyhodnotil v kontexte osobitných predpisov. Toto je praktická ukážka fungovania štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zároveň, koľko trvajú jednoduché záležitosti, ktoré sa ani nikde nezverejňujú, nemajú účastníkov, teda sa nič ani zdĺhavo nedoručuje, no trvá to 4 a viac mesiacov.

Lesy SR ako správca niektorých komunikácií sa vyjadrili, že nevidia dôvod na ďalšie sprístupňovanie ich ciest pre verejnosť.

Od 18. marca 2024 začalo platiť vyhradenie, ktoré sme navrhli pre umožnenie charitatívnych podujatí v oblasti nad obcami Kolárovice a Petrovice, kde napriek opakovaným podnetom, dokonca uloženým sankciám, iné organizácie ani orgány neprišli so žiadnym riešením. Na základe komunikácie s organizátorom podujatí sme zabezpečili prípravu návrhu a zákonným spôsobom naliehali na ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce, aby bol návrh zákonným spôsobom a bez zbytočných prieťahov vybavený. Toto snaženie sa podarilo a zjednodušil sa proces pre organizátora a aj pre kontrolné orgány, aby sa nemuseli po každom podnete zaoberať zdĺhavým objasňovaním.Od 10. júna 2024 začalo platiť vyhradenie, ktoré sme navrhli pre plošné riešenie špecifickej situácie niektorých CHKO - existujú obce, kde veľká časť zastavaného územia patrí do CHKO (Kysuce, Strážovské vrchy..), pričom podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v takomto území sa vyžaduje súhlas na každé použitie zariadenia na reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, vrátane bežného pustenia rádia vonku na dvore, prípadne hlásenia obecných rozhlasov a podobne, pričom tento nedostatok bol porušením zákona a v prípade podnetu by za toto porušenie museli byť ukladané sankcie. So zvyšovaním povedomia verejnosti o týchto pravidlách sa nájdu osoby, ktoré toto využijú ako nástroj na riešenie susedských sporov alebo rozmáhajúcej sa neprajnosti. Z toho dôvodu sme navrhli plošné zavedenie vyhradenia intravilánov obcí s takouto situáciou, aby sa tento stav stal legálnym. Okresný úrad Žilina a ani ŠOP SR však opäť nepochopili úmysel a podstatu a prekrútili navrhované podmienky tak, že to vytvára len väčší chaos.

Ako príklad uvádzame podmienku "Reprodukovaná hudba bude nastavená tak, aby bola počuteľná maximálne do vzdialenosti 300 m od lokality podujatia, je možné ju použiť iba v čase od 6:00 - 22:00 hod.", čo je skomolenina nami navrhovaného riešenia, aby sa zvukom nerušil nočný kľud a aby nezasahoval zvuk mimo vyhradené územie. No nie je jasné, prečo sa vyhradenie zúžilo len na "hudbu", nie na iné zvukové efekty, ani kde sa vzalo naviazanie na podujatie, keď vyhradenie má systematicky riešiť širšie spektrum ako podujatia. Samotný názov vyhradenia na úradnej tabuli je "... - svetelné a hlukové efekty". Je otázne, ako by sa so splnením podmienok vysporiadal orgán, ktorý by posudzoval ich splnenie v prípade podnetu..

Jedná sa opäť o podmienky navrhované ŠOP SR, ktorej pracovníci nemajú žiadne právnické vzdelanie, dokonca ani skúšky odbornej spôsobilosti zo znalosti zákonov (ako majú napr. členovia stráže prírody) a pracovníčka okresného úradu ich zas a znova z pohodlnosti skopírovala.

!!! Takto funguje systém ochrany prírody, kedy aj dobrý úmysel je v nefunkčnom aparáte pošliapaný nezáujmom úradníkov a pracovníkov "odborných" organizácií. !!!

Na porovnanie sme navrhli obdobné vyhradenia v Trenčianskom kraji, na riešenie situácie prístupu vlastníkov k ich nehnuteľnostiam v osade Stolečné v obci Horná Mariková, kde však pracovník požiadal ŠOP SR, Správu CHKO Kysuce o odborné stanovisko, s týmto oboznámil nás ako navrhovateľa, dotknuté orgány a subjekty, ktoré vlastnia prístupovú cestu a podobne a hľadá konsenzus a riešenie, ktoré bude trvale riešiť stav. Vo veci nie je ešte rozhodnuté, avšak stanovisko Správy CHKO Kysuce je opäť nezmyselné a prináša viac problémov ako riešení, preto veríme, že vec dokáže zachrániť Okresný úrad Trenčín a tým sa potvrdí, že postupy ŠOP SR v kombinácií s nevedomosťou a nezáujmom niektorých pracovníkov Okresného úradu Žilina sú spôsobilé poškodiť verejný záujem aj záujmy dotknutých subjektov takmer pri každom konaní.